fengshui Polski
X
fengshui العربيةfengshui 简体中文fengshui Nederlandsfengshui Englishfengshui Françaisfengshui Deutschfengshui Italianofengshui Polskifengshui Portuguêsfengshui Русскийfengshui Español
Regulamin | Feng Shui Remigiusz Senska

REGULAMIN SKLEPU 

Sklep internetowy działający pod adresem internetowym https:/www.fengshui99.pl/ (zwany dalej: „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Feng Shui Remigiusz Senska z siedzibą w Gdańsku wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG); NIP: 5841048255; REGON: 190387974

1. DEFINICJE
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
FORMULARZU ZAMÓWIENIA – rozumie się przez to formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia. 
KLIENCIE – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w szczególności zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą/Usługodawcą.
KONSUMENCIE- rozumie się przez to Klienta będącego osobą fizyczną, dokonującego ze Sprzedawcą/Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
UMOWIE – rozumie się przez to dwustronną czynność prawną między Klientem a Sprzedawcą/Usługodawcą, na mocy której Sprzedawca/Usługodawca zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności rzeczy i jej wydania albo wykonania na rzecz Klienta usługi, a Klient zobowiązuje się rzecz albo usługę odebrać i zapłacić cenę. 
KONCIE – rozumie się przez to oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy/Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Klienta w tym informacje o złożonych Zamówieniach. 
PRODUKCIE – rozumie się przez to dostępną w Sklepie internetowym rzecz ruchomą będącą przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą/ Usługodawcą. 
USŁUDZE – rozumie się przez to dostępną w Sklepie internetowym czynność oferowaną przez Sprzedawcę/ Usługodawcę do sprzedaży polegającą na przeprowadzeniu konsultacji z Klientem lub prowadzeniu szkolenia dla Klientów. 
REGULAMINIE – rozumie się przez to niniejszy regulamin Sklepu internetowego. 
SKLEPIE INTERNETOWYM– rozumie się przez to serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę/Usługodawcę, dostępny pod adresem internetowym https:/www.fengshui99.pl/, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie lub Usłudze i ich dostępności oraz kupić Produkt lub Usługę u Sprzedawcy/ Usługodawcy.
SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY – rozumie się przez to przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Feng Shui Remigiusz Senska z siedzibą w Gdańsku wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG); NIP: 5841048255; REGON: 190387974.
ZAMÓWIENIU – rozumie się przez to zamówienie na Produkt lub Produkty lub Usługę lub Usługi złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
ŚWIADCZENIU – rozumie się przez to realizację Zamówienia przez Sprzedawcę/Usługodawcę oraz czynności z tym związane.
KLAUZULACH – rozumie się przez to zgodę Klienta na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę/Usługodawcę lub zgodę Klienta na przekazywanie przez Sprzedawcę/Usługodawcę osobom trzecim danych osobowych Klienta. 
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów oraz Usług), umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Produktami i Usługami Sprzedawcy oraz zawarcie Umowy. W tym celu Usługodawca udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
Klient będący osobą fizyczną musi ukończyć 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
Klient korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. 
3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na: 

Prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.
Umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza składania Zamówienia. 
4. ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY
Zdjęcia i opisy Produktów oraz Usług zamieszczone w Sklepie internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Produktów lub Usług. W szczególności wygląd Produktu na zdjęciach prezentowanych w Sklepie internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Produktu wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń właściwości danego Produktu lub danej Usługi. 
Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). 
5. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, w postaci prowadzenia Konta Klienta w Sklepie internetowym oraz umożliwieniu Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym,  jest bezpłatne. 
Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony. 
Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia. 
6. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
Korzystanie ze Sklepu internetowego ma na celu przede wszystkim zapoznanie się z zakresem Produktów i Usług Sprzedawcy/ Usługodawcy oraz złożenie Zamówienia. 
W procesie związanym ze złożeniem Zamówienia, Klient ma możliwość zaznaczenia pól wyboru [checkboxów] wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o nowościach i aktualnych promocjach poprzez zaznaczenie pola „Newsletter”.
W procesie związanym ze złożeniem Zamówienia, Klient ma obowiązek zaznaczenia pola wyboru [checkbox] zawierającego oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje Regulamin.
Złożenie Zamówienia wymaga nadto zaakceptowania przez Klienta, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru [checkbox] zawierającego zgodę na umieszczenie danych teleadresowych Klienta w bazie klientów Sprzedawcy/Usługodawcy i wykorzystanie ich zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 119), dalej zwanego RODO.
Zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę/Usługodawcę w celu realizacji Zamówienia oraz zgoda Klienta na przekazywanie przez Sprzedawcę/Usługodawcę osobom trzecim danych osobowych Klienta w celu realizacji składanych przez Klienta Zamówień są Klauzulami wymaganymi, niezbędnymi do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy ze Sprzedawcą/ Usługodawcą.
Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się do niego podając wskazany podczas procesu rejestracji adres e-mail i hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia adresu e-mail i hasła osobom trzecim. 
Umowy zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Klienta, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy/Usługodawcy, uważane są za zawarte w imieniu Klienta i mają moc wiążącą wobec tego Klienta.
Złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym następuje poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
Klient wybiera interesujący go Produkt lub Usługę poprzez kliknięcie na pole oznaczone nazwą „Zapisz się”, „Dodaj do koszyka” lub „Zamów” widocznych na stronie Sklepu internetowego. 
Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu lub Usługi oraz jego cena. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Zobacz koszyk” lub „Kup bilet”. 
W momencie wybrania pola, o którym mowa w punkcie b) Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się podsumowanie Zamówienia, tzw. koszyk oraz: 
Klient ma możliwość wyboru ilości Produktów lub Usług.  
Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia (np. zmienić ilość lub usunąć Produkty lub Usługi).
Klient ma możliwość sfinalizowania zakupów wybranych Produktów lub Usług w Sklepie internetowym,
Klient zobowiązany jest wypełnić formularz wymagający wskazania danych identyfikujących Klienta, sposobu płatności, a w przypadku zakupu Produktów: danych adresowych, sposobu wysyłki, W tym miejscu, Klient ma możliwość zaznaczenia pól wyboru [checkboxów] wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o nowościach i aktualnych promocjach poprzez zaznaczenie pola „Newsletter”. Nadto, Klient ma obowiązek zaznaczenia pola wyboru [checkbox] zawierającego oświadczenie, że zapoznał się  i akceptuje Regulamin.
Następnie, po wybraniu pola „Zamawiam i płacę”, Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której widnieje podsumowanie Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia w Sklepie internetowym, Zamówienie jest potwierdzane za pomocą wiadomości e-mail przez Sprzedawcę/Usługodawcę, a na wskazany przez Klienta adres e- mail wysyłana jest przez Sprzedawcę/Usługodawcę faktura proforma. Po uiszczeiu przez Klienta wynagrodzenia wskazanego w fakturze proforma, Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji. 
W przypadku złożenia Zamówienia na Produkt lub Usługę w zakładce pod adresem strony internetowej: https://wiedza.fengshui99.pl  Klient uzyskuje dostęp do automatycznie utworzonego na jego rzecz konta, w którym uzyskuje dostęp do zakupionych Produktów lub Usług oraz historii swoich zakupów. 
7. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak kosztów przesyłki i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. 
Zapłata przez Klienta ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej Umowy.
W terminie 24 godzin od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, ma on możliwość wprowadzenia zmian do złożonego Zamówienia lub anulowania Zamówienia. O powyższym Klient jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę/Usługodawcę przesyłając mu wiadomość mailową na adres: kontakt@fengshui99.pl.. w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Każda Umowa będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie przesyłany na adres e – mail podany w Zamówieniu. 
Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na przesyłanie dowodów zakupu drogą elektroniczną na adres wskazany w Zamówieniu.   
8. SPOSOBY PŁATNOŚCI I DOSTAWY
Sprzedawca/Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności: 
Płatność on – line za pomocą systemu PayU; 
Płatność za pomocą przelewu bankowego. 
Najpóźniej w chwili złożenia Zamówienia, Konsument wyraża zgodę na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy/Usługodawcy. 
Sprzedawca/Usługodawca dostarcza Klientom Produkty paczką kurierską za pośrednictwem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie dostawy towarów. Warunki i sposób dostawy mogą być również ustalone indywidualnie z Klientem, zgodnie z jego oczekiwaniami. 
Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania przez Klienta Zamówienia, a w przypadku indywidualnych preferencji Klienta w zakresie dostawy uzgadniane są przed wysyłką Produktu. 
Termin dostawy to czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu, na który składa się czas kompletowania Produktu i czas dostawy Produktu.
Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia w terminie z tego powodu, że przedmiot świadczenia jest chwilowo niedostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak niż w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia Umowy, zawiadomi Klienta o wydłużonym czasie wykonania Umowy bądź o możliwości odstąpienia przez Klienta od Umowy. W braku zgody Klienta na wydłużony czas wykonania Umowy, umowa rozwiązuje się, a Sprzedawca zwraca Klientowi uiszczoną cenę.
 

9. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW
 O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną: 
Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (np. o prowadzenie Konta w Sklepie internetowym). 
Klient może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości na adres mailowy: kontakt@fengshui99.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy: Feng Shui Remigiusz Senska z siedzibą w Gdańsku, ul. Obrońców Westerplatte 9, 80-317 Gdańsk. 
Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
Umowa rozwiązuje się po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej – w czasie trwania umowy.
Usługodawca i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Reklamacje z tytułu wadliwości Produktu lub Usługi:
Klient, w przypadku wadliwości Produktu, ma prawo na podstawie ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93) zgłosić odpowiednie żądania Sprzedawcy/ Usługodawcy. 
Zawiadomienia o wadliwości Produktu oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości na adres mailowy kontakt@fengshui99.pl. lub pisemnie na adres Sprzedawcy/Usługodawcy Feng Shui Remigiusz Senska z siedzibą w Gdańsku, ul. Obrońców Westerplatte 9, 80-317 Gdańsk. W zgłoszeniu należy podać szczegółowy opis wady oraz dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu.
Gdy jest to niezbędne dla oceny wady Produktu należy go dostarczyć na adres Sprzedawcy/Usługodawcy.
Sprzedawca/Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób. 
Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy:
Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient może składać poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy kontakt@fengshui99.pl 
Zaleca się podanie w powyższej wiadomości jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę/Usługodawcę. 
Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę/Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
Odpowiedź Sprzedawcy/Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób. 
11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej Produkt lub Usługi bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy wysłać na następujący adres Sprzedawcy: Feng Shui Remigiusz Senska z siedzibą w Gdańsku, ul. Obrońców Westerplatte 9, 80-317 Gdańsk lub adres e – mail kontakt@fengshui99.pl. z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 
Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca/Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę/Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. 
Składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Sprzedawcy/Usługodawcy Produktu lub Usługi, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była wynikiem korzystania z Produktu w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech Produktu. 
Zwrotu można dokonać maksymalnie w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu lub Usługi przed jego upływem na adres Sprzedawcy/Usługodawcy wskazany w ust. 1 powyżej. Do zwracanego Produktu należy dołączyć kopię dowodu zakupu (kopię faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego itp.). 
 Sprzedawca/Usługodawca dokona, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy.
Sprzedawca/Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedawca/Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu lub Usługi z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego/jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
Zwracany Produkt nie może nosić śladów użytkowania, z wyjątkiem wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. 
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę/Usługodawcę, Sprzedawca/Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Sprzedawca/Usługodawca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę/Usługodawcę. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 10 i 11 powyżej.
Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
12. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga udostępnienia przez Klienta jego danych osobowych w zakresie określonym i wymaganym przez Sprzedawcę.
Dane osobowe podawane przez Klienta w Sklepie Internetowym (w tym w procesie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym), przetwarzane są̨ przez Remigiusza Senska prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Feng Shui Remigiusz Senska z siedzibą w Gdańsku wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG); NIP: 5841048255; REGON: 190387974 (Administrator danych).
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę/Usługodawcę, które wymagają̨ podania danych osobowych. Sprzedawca/Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przesyłanie Newslettera, również̇ w celu świadczenia usługi związanej z wysyłką Newslettera.
Klient ma prawo dostę̨pu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą̨ być poprawiane lub usuwane poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą/Usługodawcą. 
Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są̨ jego danymi.
Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się̨ na stronie internetowej Sklepu Internetowego poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią̨ Regulaminu.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 344); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego; jak również Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 119).
Rozstrzyganie sporów: 
Sprzedawca/Usługodawca nie wyraża zgody na korzystanie z pozasądowego systemu rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich. 
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1575 z późn. zm.). 
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy. 
Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. 
Regulamin jest udostępniany Klientom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu internetowego w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
Wszelkie zmiany w Regulaminie publikowane będą na stronie Usługodawcy w terminie co najmniej trzydziestu dni przed wejściem tych zmian w życie.
W terminie czternastu dni od wejścia w życie zmian Klient może rozwiązać Umowę za siedmiodniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno być złożone Usługodawcy na piśmie. Brak wypowiedzenia Umowy w tym trybie oznacza przyjęcie bez zastrzeżeń wszystkich zmian w Regulaminie.
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę na adres Feng Shui Remigiusz Senska z siedzibą w Gdańsku, ul. Obrońców Westerplatte 9, 80-317 Gdańsk lub adres e-mail kontakt@fengshui99.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku złożenia przez Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą. 

W przypadku złożenia przez Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy, proszę odesłać lub przekazać nam Produkt lub Usługę niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Feng Shui Remigiusz Senska z siedzibą w Gdańsku, ul. Obrońców Westerplatte 9, 80-317 Gdańsk, e – mail kontakt@fengshui99.pl 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (Produktów lub Usług):

– …………………………………………

– …………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………

– Adres konsumenta(-ów) ………………………………………..

– Podpis konsumenta(-ów) ………………………………………….

– Data ……………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.